Nhìn tranh biết ngay năng lực và điểm yếu của bạn
Trắc nghiệm

Nhìn tranh biết ngay năng lực và điểm yếu của bạn

trắc nghiệm hình ảnh nốt nhạc
Bạn nhìn thấy cánh cửa hay một nốt nhạc?

Chọn câu trả lời:
Cánh cửa A. Cánh cửa
Nốt nhạc B. Nốt nhạc